Powrót do Story Cubes 2014

Regulamin konkursu

logo

Klub Gier Planszowych Pionkolandia oraz Rebel Centrum Gier

serdecznie zapraszają

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

 do udziału

w ogólnopolskim konkursie literackim

„Graj, opowiadaj i pisz z Story Cubes”

 

CELE KONKURSU:

1)     rozwijanie literackich zamiłowań

2)     trening pomysłowości i rozbudzanie wyobraźni

3)     promowanie uczniów uzdolnionych literacko

4)     popularyzowanie  gier planszowych jako narzędzia edukacji

 

ORGANIZATORZY:

1)     Klub Gier Planszowych Pionkolandia

2)     Rebel Centrum Gier

 

PATRONA MEDIALNY:

1)     Dziennik Bałtycki

2)     Świat Gier Planszowych

3)     Serwis Board Times

 

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1)     Warunkiem uczestnictwa  w konkursie jest:

 1. Samodzielne napisanie opowiadania na dowolny temat  z wykorzystaniem wylosowanych przez organizatora ilustracji z 9kostek Story Cubes.
 2. Symbole na kostkach mogą być wieloznaczne i dowolnie intepretowane przez ucznia.
 3. Uczniowie wyróżniają w opowiadaniu wszystkie 9 wyrazów z kostek poprzez użycie pogrubienia oraz czerwonej czcionki.
 4. Uczniowie piszą pracę w programie Microsoft Word lub Open Office Writer na kartce A4.
 5. Opowiadanie powinno zawierać od 180 do 200 wyrazów (kartkę do konkursu będzie można pobrać ze strony www.pionkolandia.pl).
 6. Do limitu słów użytych w opowiadaniu nie będą brane pod uwagę spójniki, przyimki oraz dane osobowe ucznia.
 7. Praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą szkoły.

2)     Konkurs podzielony będzie na etap szkolny i wojewódzki.

3)     Nauczyciel organizuje konkurs szkolny i spośród prac wybiera 2 najlepsze, które przesyła w formie elektronicznej na adres e-mail:  pionkolandia@gmail.com.

4)     Organizator w ustalonym terminie wybiera spośród nadesłanych prac 3 najlepsze w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych.

5)     Zgłoszenie w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na opublikowanie pracy na stronie internetowej www.pionkolandia.pl, www.rebel.pl  oraz w prasie.

6)     Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.

7)     Udział w konkursie jest bezpłatny.

8)     Wszelkich informacji  udziela pan Sławomir Wiechowski e-mail:  pionkolandia@gmail.com.

TERMINY:

1)     Zgłoszenia szkoły do konkursu od 22 kwietnia do 16 maja 2014 r. na stronie www.pionkolandia.pl (formularz)

2)     Nadesłanie 2 najlepszych prac do 30 maja 2014 r. na adres mailowy pionkolandia@gmail.com

3)     Ogłoszenie  laureatów na stronie www.pionkolandia.pl 6 czerwca 2014 r. o godzinie 9:00

 

ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA

1)     Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.pionkolandia.pl.

2)     Ilość szkół biorących w konkursie: 70 (35 szkół podstawowych i 35 gimnazjalnych). Zespoły szkół zgłaszają swoją placówkę w dwóch kategoriach.

3)     Po przekroczeniu limitu szkół dalsza rejestracja nie będzie możliwa.

4)     Liczy się kolejność zgłoszeń.

5)     Lista szkół przyjętych do konkursu zostanie ogłoszona na stronie konkursu.

6)     Nauczyciel zgłaszający szkołę zostaje szkolnym koordynatorem konkursu.

OCENA PRAC I NAGRODY:

1)    Konkurs oceniany będzie w kategoriach:

a)   szkoła podstawowa,

b)   gimnazjum.

2)   Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora.

3)   Komisja wybierze  7 najlepszych prac w każdej kategorii, przyznając ich autorom miejsca od 1. do 7.

4)   Ocenie podlegać następujące elementy:

a)     treść merytoryczna,

b)     ciekawe i oryginalne ujęcie tematu,

c)     zgodności struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy wypowiedzi,

d)     poprawność kompozycyjna, uporządkowany układ treści, spójność tekstu,

e)     dobór słownictwa, poprawność leksykalna i frazeologiczna, poprawność gramatyczna,

f)      poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,

g)     przestrzeganie limitu znaków.

5)      Organizatorzy przewidują nagrody w postaci gier planszowych Wydawnictwa Rebel dla laureatów oraz dyplomy dla uczestników.

a)     Szkoła Podstawowa

 1. Mały Książę
 2. Amber
 3. Jungle Speed Safari

4.-7. (wyróżnienia) – Story Cubes

b)     Gimnazjum

 1. Time Line
 2. Slavika
 3. Jungle Speed

4.-7. (wyróżnienia)- Story Cubes

 

Zdjęcie konkursowe kostek